Convocada una plaça d’arquitecte superior

El Consell Comarcal en la tasca de suport als ajuntaments de la comarca, ha convocat una plaça d’arquitecte superior, concretament de funcionari interí de nova creació i que cobrirà vacants per jubilació en algun/s dels ajuntaments que li deleguin tasques del servei d’arquitecte municipal.

Mes informació a:

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7558/1659476.pdf