Ajut a la contractació de persones amb discapacitat, en situació de risc d'exclusió o beneficiàries de la renda garantida

L’ajut a la contractació de persones amb discapacitat, de persones en situació o en risc d'exclusió procedents d'empreses d'inserció o de persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania, per a l'any 2018.
L’import de l’ajut és el 50% del SMI vigent. La quantia de l'ajut per un contracte de 12 mesos a jornada completa durant l'any 2018 s'estableix en 5.151 euros. En el cas que la durada sigui menor l’import de l’ajut s'ha d'ajustar proporcionalment a la durada del contracte.

 

http://treball.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts_contractacio_mercat_ordinari_treball_persones_amb_discapacitat

 

 Més informació